pro poskytování digitálního obsahu

Níže naleznete obchodní podmínky, které se použijí pro poskytování produktů v digitální podobě
(digitálního obsahu), a to online kurzů, webinářů, e-booků a jiných produktů s digitálním obsahem,
k němuž dochází přes webové rozhraní www.fitmise.cz.

I. DŮLEŽITÉ POJMY A ZKRATKY
Tyto pojmy, které jsou v těchto obchodních podmínkách uváděny s velkým počátečním
písmenem, znamenají následující:

 1. OP
  Tyto Obchodní podmínky.
 2. POSKYTOVATEL
  Ing. Irena Marková
  Zapsaná v živnostenském rejstříku, IČ: 05643295
  DIČ: –
  Sídlo: Pod Hotelem 2430/6, Praha
  Telefonní číslo: 607 867 234
  E-mail: irena@fitmise.cz
 3. UŽIVATEL
  Ten, kdo se mnou jako Poskytovatelem uzavře ohledně Produktu Smlouvu. Uživatelem může
  být podnikatel nebo Spotřebitel.
 4. SPOTŘEBITEL
  Fyzická osoba, která při uzavírání Smlouvy se mnou jedná mimo rámec své podnikatelské
  činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. Pokud v objednávkovém
  formuláři uvedete své IČ, budu mít za to, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako
  Spotřebitel.
 5. SMLOUVA
  Smlouva o poskytování digitálního obsahu, která je uzavírána mezi mnou jako Poskytovatelem
  a Vámi jako Uživatelem a jejímž obsahem je má povinnost zpřístupnit Vám Produkt k užívání
  pro Vaši vlastní potřebu a Vaše povinnost zaplatit mi Cenu nebo poskytnout mi své osobní
  údaje. Smlouvu tvoří Vaše Objednávka, mé potvrzení Objednávky a tyto OP. Je uzavírána
  v českém jazyce, archivuji ji v elektronické podobě a Vám jako Uživateli není přístupná (pro
  Vás jako Uživatele budou informace k uzavřené Smlouvě obsaženy v potvrzení o uzavřené
  Smlouvě, které Vám v souladu s těmito OP zašlu).
 1. PRODUKT
  Online kurz, webinář, e-book a jiný produkt s digitálním obsahem, který je předmětem
  Smlouvy uzavírané přes Webové rozhraní. Produkt může být buď úplatný (kdy Cena
  představuje moji odměnu za zpřístupnění), nebo bezúplatný – zdarma (kdy namísto Ceny mi
  poskytujete své osobní údaje).
 2. OBJEDNÁVKA
  Řádně vyplněný a odeslaný elektronický objednávkový formulář, který představuje Váš návrh
  na uzavření Smlouvy.
 3. CENA
  Moje odměna za zpřístupnění Vámi vybraného Produktu uvedená v Objednávce. Platí se
  v korunách českých.
 4. WEBOVÉ ROZHRANÍ
  Webové rozhraní www.fitmise.cz.
 5. WEB
  Internetové stránky s doménou fitmise.
 6. OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

II. ODPOVĚDNOST

III. INFORMACE NA WEBU

 1. U každého Produktu je na Webu uveden jeho popis, co zahrnuje, jaká je jeho cena, kdy a na
  jak dlouho bude zpřístupněn apod. Tyto popisy Produktů jsou informativního charakteru
  a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy, ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se tak nepoužije.


IV. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Jako Uživatel objednáváte Produkt přes Webové rozhraní odesláním řádně vyplněného
  elektronického objednávkového formuláře (Objednávka). Objednávka obsahuje základní
  informace k Produktu (název, kdy a na jak dlouho Vám bude zpřístupněn, co je jeho součástí
  apod.) a jeho celkovou Cenu.
 2. Před odesláním objednávkového formuláře můžete zkontrolovat a změnit vyplněné údaje.
  Jako Poskytovatel se spoléhám na pravdivost, správnost a úplnost údajů uvedených
  v Objednávce a nenesu odpovědnost za nepravdivé, nesprávné či neúplné údaje. Stisknutím
  tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ (u Produktů zdarma stisknutím tlačítka „Přihlásit se
  zdarma“) je Vámi vyplněný objednávkový formulář odeslán a tím jste učinili závaznou
  objednávku Produktu, resp. návrh na uzavření Smlouvy.
 3. Přijetí Objednávky Vám potvrdím zasláním e-mailu na Vaši elektronickou adresu, která je v ní
  uvedena. Přílohou tohoto potvrzujícího e-mailu je shrnutí Vaší Objednávky a tyto OP ve
  formátu pdf nebo obdobném. Doručením tohoto potvrzujícího e-mailu, v němž je uveden
  i Váš případný výslovný souhlas se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy (viz níže v těchto OP – „Odstoupení od smlouvy“), je Smlouva uzavřena a tento e-mail představuje současně potvrzení o jejím uzavření.

V. CENA PRODUKTŮ A ZPŮSOB PLATBY CENA PRODUKTŮ

 1. Na Webu jsou uvedeny aktuální ceny Produktů včetně DPH. Ceny Produktů mohu měnit s tím,
  že pro Vás jako Uživatele platí vždy cena, která je aktuální v okamžiku objednání Produktu.
  Aktuální cena Produktu uvedená na Webu Vám může být navýšena pouze v případě, že zvolíte
  možnost platby Ceny formou splátek (viz níže). Vzhledem k charakteru Produktů nevznikají
  žádné náklady na dopravu, ani jiné náklady spojené s jejich zpřístupněním. Cena uvedená
  v souhrnu objednávky před odesláním objednávkového formuláře je tedy cenou konečnou.
 2. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (např. překlep) nebo obdobné
  chybě v procesu uzavírání Smlouvy, nemám povinnost Vám za takovou zjevně chybnou cenu
  Produkt zpřístupnit a jsem v takovém případě oprávněna odstoupit od Smlouvy.
 3. Ke zpřístupnění úplatného Produktu dojde nejdříve po úplném zaplacení Ceny, a v případě
  rozložení platby na splátky (viz níže) nejdříve po zaplacení první splátky. Ke zpřístupnění
  Produktu zdarma dojde nejdříve po uzavření Smlouvy.
  ZPŮSOB PLATBY
 1. Cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
  a) bankovním převodem na můj účet,
 2. V případě platební metody uvedené pod písmenem a) (bankovní převod na účet) obdržíte
  platební údaje v e-mailu potvrzujícím přijetí Vaší Objednávky vč. qr kódu pro platbu.
  SPLATNOST CENY
 3. V případě bankovního převodu na můj účet je Cena splatná do 3 dnů od potvrzení přijetí Vaší
  Objednávky (tedy od uzavření Smlouvy). Datum splatnosti je uvedeno v pokynech k platbě.
  Cena je zaplacena v okamžiku připsání příslušné částky na můj bankovní účet.
 4. V případě plateb online kartou nebo rychlým online převodem je Cena splatná bezprostředně
  po uzavření Smlouvy.
 5. Po přijetí platby Vám vystavím a na Váš e-mail zašlu příslušný daňový doklad-fakturu.
  PLATBA VE SPLÁTKÁCH
 6. Je-li tato možnost na Webu u konkrétního Produktu uvedena, můžete zvolit platbu Ceny
  formou splátek. V takovém případě může dojít k navýšení aktuální ceny Produktu uvedené na
  Webu. Celkovou konečnou Cenu pak uvidíte v souhrnu Vaší objednávky před jejím odesláním.
  V případě platby Ceny na splátky se Objednávkou zavazujete zaplatit všechny splátky.
 7. V případě prodlení s úhradou splátky jsem oprávněna Vám digitální obsah Produktu
  znepřístupnit až do doby zaplacení příslušné splátky. Tím není dotčena Vaše povinnost zaplatit
  všechny splátky. Rovněž jsem v takovém případě oprávněna Vám písemným oznámením
  celou nezaplacenou část Ceny okamžitě zesplatnit a ke dni uvedenému v tomto oznámení
  požadovat zaplacení všech zbylých splátek najednou, anebo od Smlouvy odstoupit.
  Odstoupením od Smlouvy mi nevzniká povinnost vrátit Vám splátky před odstoupením od
  Smlouvy zaplacené.

VI. ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU PRODUKTŮ ZPŮSOB ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU

 1. Digitální obsah online kurzu Vám bude zpřístupněn tím, že na Vaši elektronickou adresu
  uvedenou v Objednávce Vám budou zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno
  a heslo) k Vašemu uživatelskému účtu do členské sekce na Webu.
 2. Digitální obsah webináře nebo digitální obsah online kurzu zdarma Vám bude zpřístupněn
  zasláním odkazu na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce, na kterém je možné
  digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 1. Digitální obsah e-booku Vám bude ve formátu docx, pdf nebo obdobném zpřístupněn
  zasláním na Vaši elektronickou adresu uvedenou v Objednávce jako příloha e-mailu nebo jako
  odkaz, na kterém je možné digitální obsah stáhnout nebo otevřít.
 2. Pokud je na Webu u konkrétního Produktu uveden jiný způsob zpřístupnění digitálního
  obsahu (např. zasláním odkazu na uzavřenou facebookovou skupinu, kde bude digitální obsah
  sdílen), bude Vám digitální obsah zpřístupněn tímto jiným způsobem.
  ČAS ZPŘÍSTUPNĚNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 3. Na Webu může být u Produktu uveden konkrétní den, kdy bude digitální obsah zpřístupněn.
  V taktovém případě Vám bude digitální obsah Produktu zpřístupněn v takto předem
  oznámený den.
 4. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, závisí čas zpřístupnění digitální obsahu
  na zvoleném způsobu platby. V případě, že Cenu Produktu platíte bankovním převodem na
  můj účet, bude Vám digitální obsah zpřístupněn do 3 pracovních dnů od připsání Ceny na můj
  bankovní účet. V případě plateb online platební kartou nebo rychlým online převodem Vám
  bude digitální obsah zpřístupněn obratem pro provedení platby. Digitální obsah Produktu
  zdarma Vám bude zpřístupněn obratem po uzavření Smlouvy, nejedná-li se o případ uvedený
  v předchozím odstavci.
 5. Na Webu může být u Produktu uvedeno, že Vám jeho digitální obsah bude zpřístupňován
  postupně, po částech. V takovém případě Vám první část (modul) digitálního obsahu Produktu
  bude zpřístupněna v čase určeném dle předchozích odstavců a další části (moduly) postupně
  dle předem oznámeného harmonogramu.
  DÉLKA PŘÍSTUPNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 6. Na Webu může být u Produktu uvedeno, jakou dobu budete mít k digitálnímu obsahu přístup.
  V takovém případě Vám bude digitální obsah Produktu přístupný po takto předem
  oznámenou dobu.
 7. Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci, máte digitální obsah přístupný navždy.
  To neplatí pro webináře nebo online kurzy zdarma, k jejichž digitálnímu obsahu máte přístup
  pouze v den a čas, který je na Webu uveden.
  AKTUALIZACE DIGITÁLNÍHO OBSAHU
 8. Digitální obsah Produktu Vám bude zpřístupněn v nejnovější verzi dostupné v době uzavření
  Smlouvy, která Vám nebude aktualizována.
 1. Budu Vám však poskytovat aktualizace, které jsou nezbytné k tomu, aby byl digitální obsah
  Produktu bez vad po celou dobu trvání Smlouvy nebo (u digitálního obsahu zpřístupněného
  jednorázově na časově neomezenou dobu) aby byl bez vad po dobu, po kterou to můžete
  rozumně očekávat. V takovém případě Vás upozorním, že je dostupná aktualizace, jakým
  způsobem ji můžete provést a že v případě jejího neprovedení nemáte práva z vady, která
  vznikne pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí, jestliže v Objednávce vezmete
  na vědomí a výslovně odsouhlasíte, že po zpřístupnění digitálního obsahu Vám nebudu
  poskytovat jeho aktualizace.
  FUNKČNOST DIGITÁLNÍHO OBSAHU, TECHNICKÉ A PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ
 2. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové
  vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu docx, pdf a obdobnými,
  přehrávání video a audio souborů, dále připojení k síti internet s dostatečnou rychlostí
  připojení a funkční e-mailovou schránku udržovanou ve stavu schopném přijímat zprávy
  (digitální prostředí).
 3. Za propojení digitálního obsahu Produktu s Vaším digitálním prostředím nesete odpovědnosti
  Vy jako Uživatel.
  VII. AUTORSKÁ PRÁVA A MLČENLIVOST
 4. Digitální obsah Produktu je autorským dílem, jehož autorem jsem já, coby Poskytovatel.
  Digitální obsah zpřístupňuji Vám jako Uživateli pro Vaši osobní potřebu. Není možné jej (ani
  jakoukoli jeho část), ať už v původní či změněné podobě, bez mého předchozího výslovného
  písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám.
 5. Rovněž máte povinnost zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu
  do Vašeho uživatelského účtu v členské sekci na Webu.
 6. V případě porušení autorských práv nebo povinnosti mlčenlivosti jsem oprávněna Vám
  digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody, která mi v důsledku
  takového porušení vznikla. Porušení autorských práv je dále postižitelné podle autorského
  zákona a podle trestněprávních předpisů.

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Obecně platí, že pokud je smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (tedy
  mj. přes internet), má uživatel, který je spotřebitelem, dle § 1829 OZ právo od smlouvy bez
  udání důvodu odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud (objednáváte-li
  úplatný Produkt) v objednávkovém formuláři zaškrtnete políčko „Souhlasím se započetím
  plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a beru na vědomí, že udělením
  souhlasu zaniká mé právo odstoupit od smlouvy“, nemáte podle § 1837 písm. l) OZ právo
  na odstoupení od Smlouvy bez udání důvodu a vrácení peněz.
 2. V případě, že Vám digitální obsah Produktu nebude během 14 dnů od uzavření Smlouvy
  zpřístupněn a jste-li Spotřebitelem, pak během této 14denní lhůty máte právo od Smlouvy
  i bez udání důvodu odstoupit. Lhůta je zachována, pokud mi oznámení o odstoupení odešlete
  nejpozději 14. den po dni, kdy byla Smlouva uzavřena. Pro odstoupení můžete využít formulář
  uvedený pod těmito OP. Odstoupit od Smlouvy můžete zasláním vyplněného formuláře, nebo
  jiného textu obdobného znění, na některou z mých kontaktních adres uvedených výše (e-mail
  nebo adresa sídla), případně jakýmkoli jednoznačným prohlášením, které vůči mně učiníte.
  Odstoupit od Smlouvy, jejímž předmětem je Produkt zdarma, můžete tím, že se odhlásíte z mé
  e-mailové databáze (odhlásit se můžete kliknutím na příslušný odkaz, který najdete na
  konci každého zaslaného e-mailu).
 3. Je-li předmětem Smlouvy úplatný Produkt, obratem po obdržení oznámení o odstoupení od
  Smlouvy Vám potvrdím jeho přijetí. Cena Vám pak bude vrácena bez zbytečného odkladu,
  nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy, a to na stejný účet, ze kterého byla
  zaplacena. Jiným způsobem Vám Cena může být vrácena jen tehdy, pokud s tím budete
  souhlasit a pokud Vám tím nevzniknou další náklady. Vzhledem k tomu, že odstoupení od
  Smlouvy bez udání důvodu je možné jen tehdy, nebyl-li Vám digitální obsah Produktu
  zpřístupněn, nevzniknou Vám žádné náklady spojené s jeho vrácením. Jakékoli náklady, které
  by Vám v souvislosti s odstoupením od Smlouvy případně vznikly (např. náklady spojené se
  zasláním oznámení o odstoupení), nesete ze zákona Vy.
 4. Jako Uživatel můžete od Smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo
  Smlouvou. Jako Poskytovatel jsem oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného
  porušení Vašich povinností ze Smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným
  zásahům do Webového rozhraní, porušení autorských práv, povinnosti mlčenlivosti
  a v dalších případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy jsem
  oprávněna Vám okamžitě digitální obsah Produktu znepřístupnit a požadovat náhradu škody,
  pokud mi z porušení Vašich povinností vznikla.
 5. Jako Poskytovatel mám právo odstoupit od Smlouvy také z důvodu nenaplnění minimální
  kapacity přihlášených uživatelů nebo z jiných vážných důvodů. V takovém případě Vám bude
  Cena vrácena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy,
  nedohodneme-li se výslovně na použití platby na jiný Produkt dle Vašeho výběru. Cena Vám
  bude vrácena na stejný účet, ze kterého byla zaplacena, nedohodneme-li se výslovně jinak.
 1. Pokud by z Vaší strany nedošlo k úhradě Ceny ani ve lhůtě 10 dnů po splatnosti, Smlouva se
  uplynutím této lhůty ruší automaticky, bez nutnosti odstoupení.
 2. Je-li Vám společně s Produktem poskytnut jako dárek bonus, je darovací smlouva mezi námi
  uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy, pozbývá darovací
  smlouva účinnosti. V důsledku toho jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup k bonusu,
  případně máte povinnost mi bonus bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od
  odstoupení od Smlouvy, vrátit. Veškeré bonusy jsou zpřístupněny spolu se zpřístupněním
  Produktu, není-li na Webu u Produktu uvedeno jinak.
  IX. REKLAMACE
 3. Po zpřístupnění Produktu si, prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost jeho
  digitálního obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě, prosím, abych mohla
  provést nápravu. Může se stát, že je digitální obsah krátkodobě dočasně nedostupný
  v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Web může být aktualizován bez
  předchozího upozornění.
 4. Pokud Produkt nebo přístupové údaje nenaleznete ve své e-mailové schránce v čase
  uvedeném v těchto OP (viz „Čas zpřístupnění digitálního obsahu“), zkontrolujte, prosím,
  nejprve složky „hromadné“ nebo „spam“. Pokud ani tam Produkt nebo přístupové údaje
  nenaleznete, kontaktujte mě, prosím, abych mohla provést nápravu.
 5. V případě, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou, máte práva z vadného
  plnění v souladu s příslušnými ustanoveními OZ.
 6. Práva z vadného plnění Vám nenáleží v případě vad způsobených nesprávným užíváním nebo
  uložením Produktu. Dále Vám práva z vadného plnění nenáleží v případě neprovedených
  aktualizací (více viz výše v těchto OP – „Aktualizace digitálního obsahu“). Rovněž
  neodpovídám za nedostupnost nebo jiné vady digitálního obsahu v případě nevyhovujícího
  digitálního prostředí (tedy v případě, že nemáte potřebné technické a programové vybavení
  nebo síťové připojení uvedené v těchto OP – viz „Funkčnost digitálního obsahu, technické
  a programové vybavení“). Za účelem ověření, zda se vada vyskytla v důsledku nevyhovujícího
  digitálního prostředí, máte zákonnou povinnost mi poskytnout nezbytnou součinnost v míře,
  kterou lze rozumně požadovat a kterou lze zajistit technicky dostupnými prostředky, jež jsou
  pro Vás co nejméně rušivé. V případě odmítnutí poskytnutí součinnosti máte práva z vadného
  plnění jen tehdy, prokážete-li, že digitální obsah Produktu není ve shodě se Smlouvou.
 7. Práva z vadného plnění (reklamaci) můžete u mě uplatnit prostřednictvím kontaktů
  uvedených výše v těchto OP (e-mail nebo adresa sídla).

X. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

 1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě,
  prosím, na některé z kontaktních adres uvedených výše v těchto OP.
 2. Dozor nad dodržováním mých povinností vyplývajících z právních předpisů vykonávají tyto
  orgány: Česká obchodní inspekce, živnostenský úřad v Praze a Úřad pro ochranu osobních
  údajů (jedná-li se o povinnosti při zpracování osobních údajů).
 3. Případný spor mezi mnou jako Poskytovatel a Vámi jako Uživatelem bude řešen přednostně
  smírnou cestou. Pokud jste Spotřebitel a z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s ní vznikne
  mezi námi spor, máte právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení
  spotřebitelských sporů je v takovém případě Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti
  k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na webových stránkách České obchodní
  inspekce (www.coi.cz).
  XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 4. Tyto OP jsou zveřejněny na Webu a je na ně přímo odkazováno v objednávkových formulářích
  k Produktům. Odesláním vyplněného objednávkového formuláře přes Webové rozhraní
  stvrzujete, že Vám je obsah OP znám a že s ním souhlasíte. Tyto OP ve formátu pdf či
  obdobném Vám rovněž zašlu v příloze e-mailu potvrzujícího Vaši Objednávku.
 5. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Uživatele,
  které ze Smlouvy vyplývají.
 6. Smluvní vztah mezi mnou jako Poskytovatelem a Vámi jako Uživatelem se řídí těmito právními
  předpisy: OZ a jste-li Spotřebitel, pak i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve
  znění pozdějších předpisů.
 7. Zásady zpracování osobních údajů naleznete v Informacích o zpracování osobních údajů, které
  jsou zveřejněny na Webu a na které je přímo odkazováno v objednávkových formulářích
  k Produktům.
 8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto OP neplatným či neúčinným, namísto
  neplatného nebo neúčinného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému či
  neúčinnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatnost či neúčinnost ustanovení OP nemá
  vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení OP.
 9. Tyto OP jsem oprávněna jednostranně měnit. Pro Vás jako Uživatele platí text obchodních
  podmínek účinný k datu Vaší Objednávky.
 10. Tyto OP jsou účinné od 1.3.2022

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Ing. Irena Marková, Pod Hotelem 2430/6, Praha 10, irena@fitmise.cz

Oznamuji/oznamujeme (), že tímto odstupuji/odstupujeme () od smlouvy o nákupu tohoto
zboží()/o poskytnutí těchto služeb():

Datum objednání/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Číslo bankovního účtu pro vrácení peněz:

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*):
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte

(Visited 44 times, 1 visits today)